POLÍTICA DE PRIVACITAT

L’Empresa CrossFit Girona Est està especialment sensibilitzada en la protecció de les dades dels USUARIS dels serveis als quals s’accedeix a través del seu web. Mitjançant la present Política de Privacitat (en endavant, la Política) l’Empresa informa als USUARIS del lloc web: crossfitgironaes.com del tractament i usos als quals se sotmeten les dades de caràcter personal que es recapten a la web, amb la finalitat que decideixin, lliure i voluntàriament, si desitgen facilitar la informació sol·licitada.

L’EMPRESA es reserva la facultat de modificar aquesta Política amb l’objecte d’adaptar-la a novetats legislatives, criteris jurisprudencials, pràctiques del sector, o interessos de l’entitat. Qualsevol modificació en la mateixa serà anunciada amb la deguda antelació, a fi que l’usuari tingui perfecte coneixement del seu contingut.
Certs serveis prestats en el portal poden contenir condicions particulars amb previsions en matèria de protecció de Dades Personals. D’ells poden informar-se als corresponents apartats.

TITULARITAT DEL TRACTAMENT

En aquests supòsits, les dades recollides per l’Empresa seran incorporades a fitxers titularitat de CrossFit Girona Est, degudament inscrits en el Registre General de Protecció de Dades.

USOS I FINALITATS

La finalitat de la recollida i tractament de les dades personals és la gestió, prestació i personalització dels serveis i continguts del mateix que l’USUARI faci servir i de la qual s’informarà en cada apartat.

COMUNICACIÓ DE LES DADES

Les dades demanades a través del web només seran cedides en aquells casos en què expressament se n’informi a l’USUARI.

ACTUALITZACIÓ DE LES DADES

Per tal de que les dades que consten en les nostres bases de dades sempre corresponguin a la seva situació real haurà mantenir-les actualitzades, comunicant-ho a través de l’adreça electrònica info@crossfitgironaest.com

UTILITZACIÓ DE COOKIES

Amb l’objecte de protegir la intimitat dels usuaris de la seva pàgina web www.crossfitgirona.com no empra cookies quan els mateixos naveguen per la mateixa.

SEGURETAT DE LES DADES

L’Empresa ha adoptat en el seu sistema d’informació les mesures tècniques i organitzatives legalment requerides, per tal de garantir la seguretat i confidencialitat de les dades emmagatzemades, evitant així, en la mesura del possible, la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat .

DRETS DELS USUARIS

En tot cas l’usari podrà accedir a les seves dades, rectificar-les, cancel·lar-les i si és el cas, oposar-se al seu tractament:
a) recepció del Box

b) bé enviant un correu electrònic a la següent adreça de correu electrònic: info@crossfitgironaest.com

c) un missatge al través del facebook : www.facebook.es/crossfitgironaest